ບຸນອ້ອມ ແປງຈັກຫຍິບ

ບໍລິການແປງຈັກຫຍິບ ທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່. ເປີດທຸກວັນ ຈັນ-ອາທິດ. Sewing Machine Repair in-door and out-door service. ໂທ: 020 59 690 737