ชาญ ตระการศิลป์

เป้าหมายช่วยคน 2 ล้านคน ทั้งในและต่างประเทศ ก่อตั้ง Center ศูนย์การเรียนรู้ของโลก