ฉันคือความรัก

ฉันคือความรัก ..... เรียกฉันว่า "ความรัก"